Compania Quick Service este formată din personal atestat și certificat pentru a realiza lucrări specializate de mentenanță/service. Astfel, deținem cele mai multe specializări obținute în cadrul Asociației Române de Tehnică și Securitate, nu mai puțin de 11 colegi fiind calificați ca și proiectanți, ingineri, tehnicieni sau electricieni, acoperind toate domeniile de activitate în care societatea noastră deține autorizații de proiectare-instalare-mentenanță/service.

IGSU

 • Autorizația seria A, nr. 1898/12.03.2012, pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
 • Autorizația seria A, nr. 1897/12.03.2012, pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
 • Autorizația seria A, nr. 6514/29.11.2016, pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuare fumului și gazelor fierbinți
 • Autorizația seria A, nr. 6427/02.11.2016, pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

IGPR

 • Licență de funcționare nr.3138/T din 22.05.2014, pentru efectuarea lucrărilor de proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de alarmare în caz de efracție.

ANRE

 • Atestat nr. 11254 / 10.08.2015 de tip B pentru “proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiune nominală de 0,4 kv.

Legislație:

Ordinul nr. 6025/2018 pentru modificarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P 118/3-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 364/2015, art. 1, pct. 3.3.1:

Echiparea cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu se asigură în mod obligatoriu la construcții și/sau spații (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulațiile lor comune):

 • toate categoriile de construcții/compartimente/spații prevăzute, conform reglementărilor specifice, cu sisteme de evacuare a fumului sau sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, cu instalații automate de stingere cu apă tip sprinklere, sprinklere deschise – drencere sau pulverizatoare, ceață de apă, ori cu substanțe speciale, în condițiile în care acționarea acestora se face prin astfel de instalații;
 • construcții închise de importanță excepțională – A și deosebită – B, încadrate conform legislației specifice;
 • clădiri înalte, cu excepția clădirilor cu destinația de locuințe, și foarte înalte, indiferent de destinație;
 • săli aglomerate și spațiile aferente acestora;
 • clădiri închise ori spații civile având destinație:
  – administrativă, cu aria desfășurată mai mare de 600 m2;
  – de cultură, cu aria desfășurată mai mare de 600 m2;
  – de comerț, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 m2;
  – de sport, în care se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane;
  – de cult, cu peste 300 de persoane;
  – de învățământ, care adăpostesc peste 200 de persoane;
  – de turism, cu cel puțin 25 de camere sau 50 de locuri de cazare;
  – de cazare a elevilor, studenților, sportivilor, având mai mult de 100 de locuri de cazare;
  – de sănătate, cu paturi staționare/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare de 150 m2;
  – învățământ/educație ante preșcolar(ă) (0-3 ani/creșe, centre de zi) și/sau de învățământ preșcolar (3-6 ani/grădinițe, centre de zi)/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor ante preșcolari și preșcolari, cu aria desfășurată mai mare de 150 m2;
 • clădiri ori spații civile subterane, cu excepția locuințelor, cu aria desfășurată mai mare de 300 m2;
 • parcaje subterane potrivit reglementărilor specifice;
 • parcaje supraterane închise, cu mai mult de 50 de autoturisme;
 • clădiri ori spații civile, cu excepția locuințelor, cu peste 300 de persoane sau cu aria desfășurată mai mare de 1.000 m2;
 • clădiri închise ori spații de producție și/sau depozitare având risc mare sau foarte mare de incendiu și aria desfășurată mai mare de 600 m2;
 • depozite închise cu stive având înălțimea mai mare de 4 m.

H.G. 1002 /2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, art. 68:

Sunt supuse avizării politiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:

 • unități de interes strategic si obiective aparținând infrastructurilor critice;
 • unități sau instituții de interes public;
 • instituții de creditare, unități poștale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unități profilate pe activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase;
 • magazine de arme si muniții;
 • stații de comercializare a carburanților/combustibililor;
 • săli de exploatare a jocurilor de noroc;
 • centre de procesare;
 • casierii furnizori si servicii de utilități, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;
 • obiective industriale;
 • depozite în care se afla bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011, capitolul 1:

1.1. Prezentul normativ se aplică la proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indiferent forma de proprietate, spre exemplu:

 1. clădirilor civile;
 2. clădirilor industriale – de producție și/sau depozitare;
 3. clădirilor mixte (civile și industriale – de producție și/sau depozitare, înglobate în același volum construit);
 4. clădirilor cu funcțiuni agroindustriale și agrozootehnice;
 5. clădirilor prefabricate;
 6. clădirilor aferente porturilor de ambarcațiuni;
 7. instalații electrice pentru iluminatul exterior și similare aferente clădirilor;
 8. localurilor medicale;
 9. instalațiilor fotoelectrice aferente clădirilor;
 10. grupurilor generatoare de joasa tensiune;
 11. instalațiilor consumatorului situate în exteriorul clădirii;
 12. lucrărilor de reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinație sau de reparare;
 13. echipamentelor electrice amplasate în medii cu risc de explozie, la care se aplică obligatoriul și prevederile din NP-099-04.

Solicită informații