Scopul studiului are ca obiectiv stabilirea cerinţelor de dimensionare a sistemului de înştiinţare-alarmare, de dezvoltare şi completare a celui existent, în scopul asigurării alarmării oportune a populaţiei pentru evitarea surprinderii în caz de urgenţă civilă.

Un sistem de înştiinţare-alarmare al populaţiei în situaţii de protecţie civilă este eficient, dacă asigură cumulativ următoarele funcţii:

 1. Înştiinţarea autorităţilor
  Posibilitatea recepţiei mesajelor text transmise de autorităţile publice locale sau centrale, după caz, despre iminenţa producerii sau producerea unui eveniment.
 1. Alarmarea populaţiei
  Transmiterea comenzilor de alarmare atât local cât şi de la distanţă (remote) sau de la centrul operativ judeţean/naţional.
 1. Reduntanţa
  Pentru redundanţa comenzilor de semnale se recomandă ca echipamentele să fie capabile să utilizeze toate cele patru interfeţe de comunicaţie independente pentru următoarele medii: circuite telefonice terestre dedicate, telefonie mobilă GSM, reţele de calculatoare internet/intranet şi canal radio VHF/UHV, în aceste condiţii fiind obligatorie utilizarea a minim două medii.
 1. Versatilitatea echipamentelor
 • Posibilitatea de transmitere a mesajelor vocale în direct (live) sau preînregistrate
 • Posibilitatea interconectării a unor senzori ( chimici, meteorologici) care să întrerupă procesele tehnologice generatoare de risc.
 • Asigurarea interoperabilitatea (compatibilitatea) cu elemente deja existente ale sistemului la nivelul dispeceratului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
 • Uşurinţa în utilizare de către personalul tehnic al dispeceratului
 • Transmiterea (expedierea) de mesaje text cu confirmare de livrare şi confirmare de citire
 • Să asigure derularea testelor fără scoaterea din funcţiune a sistemului
 • Asigură semnalizarea optică şi acustică în cazul funcţionării anormale a sistemului
 • Utilizarea unei hărţi interactive, cu posibilitatea măririi zonelor de interes

Ordinul nr. 2/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.259/2006

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. –

Normele privind organizarea şi asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.259/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 18 aprilie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 21. –

(1) Pentru alarmarea populației se asigură din timp de pace, în localități, instituții publice și la operatori economici, mijloace de avertizare și alarmare.”

 1. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

” (11) Autoritățile administrației publice și operatorii economici sursă de risc asigură mijloacele de avertizare și alarmare necesare pentru prevenirea, protecția și pregătirea populației în situații de urgență/protecție civilă.”

 1. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 22. –

Numărul, tipul mijloacelor de avertizare și alarmare, precum și locurile de instalare a acestora pentru asigurarea alarmării localităților și operatorilor economici se stabilesc în studiile de audibilitate.”

 1. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 46. –

(1) Pentru lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de avertizare-alarmare pe teritoriul de competență se întocmesc studii de audibilitate prin grija autorităților administrației publice și a operatorilor economici sursă de risc, cu acordarea asistenței tehnice de specialitate de către inspectoratele pentru situaţii de urgență județene. 

(2) Studiul de audibilitate este documentul tehnic de specialitate elaborat, potrivit structurii-cadru prezentate în anexa nr. 21, de către instituții, persoane fizice sau juridice abilitate. 

(3) Autoritățile administrației publice și operatorii economici sursă de risc asigură resursele necesare pentru elaborarea și finanțarea studiilor de audibilitate, precum și pentru realizarea cerințelor stabilite prin acestea.”

 1. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

„Art. 461. –

(1) Studiile de audibilitate prevăzute la art. 46 alin. (1) se transmit la Inspectoratul General în vederea obținerii avizului de specialitate, cu 30 de zile anterior lansării formalităților legale de achiziționare a mijloacelor de avertizare și alarmare stabilite în documentație, de către autoritatea/operatorul economic beneficiar sau de către emitentul documentației tehnice. 

(2) Avizul de specialitate al Inspectoratului General constituie acordul asupra criteriilor tehnice și cerințelor de dimensionare a sistemului de avertizare și alarmare, de dezvoltare, modernizare și completare a sistemului existent și se eliberează în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației transmise în condițiile stabilite la alin. (1). 

(3) Pentru emiterea avizului de specialitate, Inspectoratul General, prin inspectoratele pentru situații de urgență județene, verifică sustenabilitatea și veridicitatea datelor înscrise în studiul de audibilitate. 

(4) În situația transmiterii documentului incomplet, acesta se restituie autorității administrației publice/operatorului economic sau emitentului documentației tehnice care a solicitat avizul de specialitate, în vederea completării. 

(5) Pentru verificarea stadiului de realizare a sistemului de avertizare și alarmare stabilit prin studiul de audibilitate, a realității și respectării cerințelor stipulate în documentație, reprezentanții inspectoratelor pentru situații de urgență județene execută verificări în teren cel puțin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării avizului.”

 1. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 49. –

Anexele nr. 1, 2, 21 și 3 fac parte integrantă din prezentele norme.”

 1. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Studiul de audibilitate se va întocmi conform anexei la prezentul Ordin nr.2/2020 şi va avea următoarea componenţă :

I – PARTEA SCRISĂ 

 1. Prima pagina
 2. Generalități
 • Denumirea amplasamentului (județ, localitate/operator economic)
 • Descrierea amplasamentului (așezare, date demografice, climă, tipuri de risc)
 1. Informații privind descrierea lucrării
 • Situația actuală a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare
 • Gradul de acoperire acustică a sistemului actual
 • Necesitatea dezvoltării/completării sistemului existent
 1. Analiza factorilor determinanți în realizarea studiului de audibilitate al zonei
 • Factori care determină semnificativ propagarea sunetului (viteza și direcția vântului, temperatura, umiditatea aerului, distanța echipamentelor față de sol și clădirile învecinate, atenuarea sunetului cu distanța)
 • Măsurători ale nivelului de zgomot de fond și ambiental
 1. Propunerea de amplasare a echipamentelor pentru configurarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare
 • Determinarea numărului, tipului echipamentelor de înștiințare-alarmare și a locurilor de instalare a acestora (adresă, coordonate GPS)
 • Determinarea gradului de acoperire acustică cu semnale de alarmare a echipamentelor propuse
 • Specificațiile tehnice ale echipamentelor propuse pentru instalare
 • Stabilirea cerințelor și a mediilor de comunicații pentru asigurarea transmiterii de date dintre centrala de comandă și sirenele de alarmare publică, precum şi interconectarea cu echipamentele de nivel inferior și superior
 1. Acorduri de principiu
 • Acord de principiu privind instalarea echipamentelor de alarmare dintre beneficiar (administrație/operator economic), proprietarul locului pentru instalare (doar când locul de instalare nu aparține primăriei/operatorului economic) și reprezentant al inspectoratului pentru situații de urgență județean

 II. PARTE GRAFICĂ

 1. Încadrarea amplasamentului cu limita de intravilan sau limita perimetrală a zonei de risc identificată la nivelul unui operator economic
 2. Harta cu zonele de risc create ca urmare a activităților proprii desfășurate (doar pentru operatori economici sursă de risc)
 3. Harta cu amplasarea și zona de acoperire acustică a echipamentelor de avertizare-alarmare existente
 4. Harta cu punctele de măsurare a nivelului de zgomot
 5. Harta cu amplasarea echipamentelor de avertizare-alarmare și gradul de acoperire acustică stabilite prin studiul de audibilitate.

Quick Service SRL
Petrea Cristian